Gudrun Linn

f Lindhe 1931

Docent i arkitektur, arkitekt SAR/MSA, tekn dr.

gudrun@linnlinn.com

Forskningsinriktning
Research field

Utbildning och
anställningar

Rapporter och
böcker, urval
Publications,
selected

Artiklar och
papers, urval
Articles and
papers, selected

Om avhandlingen
Badrum och städning

Tävlingar och
förtroendeuppdrag

Projekterade
byggnader

Om avhandlingen Badrum och städning. Hur skall badrum byggas för att underlätta städningen? (Byggforskningsrådet R103:1985.)

Avhandlingen utfördes vid KTH/Arkitektur.

Problemet som studien utgick från var det erkänt svårstädade svenska standardbadrummet. Badrummen krävde stor rörlighet av den som skulle städa på grund av svåråtkomliga skrymslen och vrår, trånga utrymmen, rördragningar genom golv, en besvärlig badkarsfront m m.

Hypotesen var att byggnadsutformningen lade helt onödiga hinder i vägen vid städning och att utrymmesmåtten i den starkt styrande Svensk byggnorm var för små för städning. Man byggde inte större än vad byggnormen krävde. Mitt perspektiv var arkitektens, d v s det gällde utformningen.

Syftet var att granska badrum från städsynpunkt: att särskilja problem förorsakade av byggnadsutformningen, att visa vilka arbetsställningar som krävdes vid städning och att med fullskaleförsök pröva måtten i Svensk byggnorm och ta fram bättre mått. Genom att visa svart på vitt hur det var och hur det borde vara, ville jag skapa argument för en förändring av det svenska standardbadrummet, d v s bestämmelser, råd och praxis. Målet var att framtidens badrum skulle bli lättstädade, generellt över hela landet.

Ämnet var angeläget i en tid då det började talas om att äldre skulle bo kvar i egen bostad så länge som möjligt. Om de äldre inte kunde städa själva skulle badrummen bli en frekvent arbetsmiljö för hemtjänstpersonalen. Studien skulle också få betydelse för planeringen av toaletter i arbetslokaler och offentliga lokaler eftersom de byggdes enligt samma normer som bostäderna — även här en arbetsmiljöfråga. panerai replica sale

Försöken utfördes med lämpligt utvalda försökspersoner. Av praktiska skäl (flyttning till Göteborg) genomfördes försöken vid Chalmers, med handledning från KTH. Hypotesen bekräftades — måtten i Svensk byggnorm var otillräckliga, och lämpligare mått kunde fastställas. Vidare visade försöken att om installationsenheterna väggmonterades krävdes mindre utrymmesmått mellan enheterna. replica watches sale

Slutsatserna var bl a att byggnormens utrymmesmått borde ökas, att väggmontering krävde en mindre utrymmesökning än golvmontering och att rengöring av detaljer vid golvnivån var mest krävande. Avhandlingen blev enhälligt godkänd.

Resultaten. Avhandlingen fick med åren följande effekter i praktiken:

  • produktutveckling inom sanitetsgodsindustrin;
  • lättstädade hygienrum med väggmonterade enheter både på bostadsutställningar och inom det ordinarie bostads-, kontors-, sjukhus- och skolbyggandet;
  • marknadsföring av badrumsinredningar med argumentet "lättstädat";
  • efterfrågan på mina rön från stora industriföretag.

Resultaten har gjorts allmänt tillgängliga som riktlinjer i mina handböcker Fastigheten som arbetsmiljö — bygg rätt från början (Svensk Byggtjänst 1997) och Bygg rätt för städning och fönsterputs (Svensk Byggtjänst 1999), i båda böckerna under rubriken "Hygienrum". cartier replica sale

Mediedebatt. Avhandlingen blev förlöjligad och delvis felrefererad på DN Debatt i Dagens Nyheter dagen före disputationen 1985, vilket orsakade ett stort rabalder i medierna . Pressdebatten kom att föras på falska premisser, utgående från DN-artikeln. Denna mediedebatt kring avhandlingen och vad som hände efteråt har jag beskrivit i uppsatsen "Från brukarproblem till industriell produktutveckling. Om ett stycke vardagsforskning och dess konsekvenser för byggandet" i Varje dags arkitektur, Arkitekturmuseet (Årsbok 2004), Stockholm 2005.
  hublot replica